Trang web này thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO THẨM MỸ BÍCH NGUYỆT Gọi tắt là BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.


1. Nghĩa vụ của người dùng


Việc sử dụng trang web này bao gồm việc bạn chấp nhận những thuật ngữ và các điều khoản của trang web, có hiệu lực từ ngày đầu tiên bạn truy cập trang web. Nếu bạn truy xuất, sử dụng hoặc tải về những tài liều từ trang web này, bạn phải tuân theo những điều khoản được quy định dưới đây. BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung của trang web hiện tại và trách nhiệm của bạn là phải tham khảo đến khi truy cập trang web. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những điều khoản mới được thay đổi.


Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, bạn không có quyền truy cập nội dung của trang web này và do đó bạn nêu rời khỏi trang web này ngay lập tức.


Nếu có bất cứ những mẫu thuẫn trong các điều khoản này thì những điều khoản nào được đề cập sau sẽ có hiệu lực.


2. Bản quyền và sở hữu trí tuệ


Những tên gọi, hình ảnh và logo để nhận diện BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD, các công ty con hay các hãng thứ ba và các sản phẩm và dịch vụ là những dấu hiệu độc quyền của BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD, của các công ty con hoặc là của các hàng thứ ba.


Tất cả các bản quyền, thương hiệu hoặc những quyền sở hữu trí tuệ trong trang web này (bao gồm thiết kế, cách sắp xếp và giao diện) và tất cả các tài liệu và nội dung được cung cấp là tài sản của BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD. Khi bạn truy xuất trang web của BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD, bạn đồng ý rằng bạn thực hiện với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận. Bạn không được phép hoặc giúp đỡ bằng bất cứ cách nào các hãng thứ ba sao chép, tải xuống, đăng, lưu trữ (bao gồm bất cứ trang web nào khác), phân phối, truyền dẫn, phát sóng, trục lợi hoặc thay đổi nội dụng mà không có sự cho phép của BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD bằng văn bản.


3. Đăng thông tin


Bất cứ thông tin hay dữ liệu nào bạn đăng tải trên trang web này phải là thông tin công khai (không phải thông tin mật) và sẽ thuộc quyền sở hữu của BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD. Các thông tin này sẽ được BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD sử dụng cho bất cứ mục đích nào.


4. Điều khoản sử dụng


Mục đích sử dụng trang web nào phải hợp pháp và không vi phạm các quyền hạn/ràng buộc của các hãng thứ ba.


5. Những phủ nhận và giới hạn pháp lý


Trang web này và thông tin, tên gọi, hình ảnh, logo và các biểu tượng có liên quan đến BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD được cung cấp với hiện trạng như hiện tại và không có bất cứ bảo đảm nào chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.


Thông tin và các tài liệu khác trên trang web có chứa những sai sót về lỗi chính tả, BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD không đảm bảo sự chính xác hay sự hoàn thiện của thông tin và các tài liệu cũng như sự tin cậy của bất cứ phát biểu hay những thông tin khác được đăng tải thông qua trang web này. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tin tưởng vào các phát biểu hay thông tin có trên trang web này. BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD có quyền chỉnh sửa các lỗi hay bỏ bớt bất cứ phần nào của trang web cũng như các tài liệu, sản phẩm, dịch vụ hoặc giá cả tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.


BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD không đảm bảo rằng các chức năng có trong trang web này không bị đứt quãng hay không có lỗi. BICHNGUYET COSMETRAIN CO.,LTD có thể kết thúc, thay đổi, đình chỉ bất cứ phần nào của trang web này tại bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.